Enkorok

Imporo orrapi enkitok tolmarei

Ore enkitok naa enkaisiritoni to olosing’o, nairish enchan, nemur aipurj imodiok o inkulak o inkishu neitabiru emparnat napuru atua

Etisira David ole Moonka

Ore entoishoi naa enkaiteng’enani ang’eni oltiren, nalej enkoshoke, negil tau airish engiriata ang’oroo ing’atura.

Olaig’uanani olchoni nemeinepu enteipa etajoyie, nememurutoo aapuroo injo enkakenya eyooki enkijape pee eitupuru inkutukie olmarei lenye teneinyiototo.

Enkarikoni olmarei nayiolo intalesh olmoruo, nemeluam intong’oro oo ing’atura enyenak, nebayie te pooki toki pee eitulus pooki tung’ani.

Enkaitotioni naitubulisho too inkaik enyorrata oltau, enkiteng oijie nanyor ilasho lenyenak terisiototo nabo nemeeta oltarin. Enkamin olmarei nemiaunyie e kirragata arashu oladakite.

Enkaisiritoni to olosing’o nairisha enchan, nemur aipurj imodiok o inkulak o inkishu neitabiru emparnat napuru atua.

Enkaitoyioni naponaa olmarei air eliyio neponaa emurruna osim.

Enkaitotioni naitupukoo kewon to osotua pee eitagol kulie oishuaa.

Enkanyuani neme turuai olkuaak, naipiru enkang te errotian enkitati oo te enkisiligata e monyorit elid, neyen enkoriong te enkeene, nelak emonyorit te enkisiligata Enkai aaku enkitok naisilig olosho.

Enkarishani arriyia, nairishaa iltuleta loo ilotiaa lenyenak, aaitagiligil ilkekuno le enkishon enye te eng’ironishu o te enyilan aitubulu inkera enyenak.

Enkadupani nang’oroo kewon to osina, to olosil, to olmena o osomit ometaa enkitok naanyit olosho.

Metamelono olkekun loo intoishoi pooki e Maasae.

Aishopoki intae irrapi o imporro amuu itoiutuo Ilmaai.

Related posts

Imbususi te emboita olee o enkitok

JAPG

Pandare, esintani, pabung’ae… Enkipirta oo inkarn naipotie Ilmaasai enkitok, entito

JAPG

Enkitoiunoto olaji

JAPG

Leave a Comment